Stowarzyszenie Zakopiańska Budowlanka

e-mail: ZAKOPIANSKABUDOWLANKA@GMAIL.COM

strona www: http://absolwenci-budowlanki.c0.pl/ (kliknij na link)

…………………………………………………………………………..

Tomasz Gabrielski – Prezes zarządu

Maria Magdalena Świerk – Wiceprezes zarządu

Katarzyna Anna Chowaniec Trebunia – Członek zarządu

Jan Chyc – Członek zarządu

Piotr Jan Łukaszczyk – Członek zarządu

Henryk Gabrielski – Członek zarządu

Krystyna Antolak – Członek organu nadzoru

Beata Urszula Gacek – Członek organu nadzoru

Marek Stanisław Komperda – Członek organu nadzoru

KRS: 0000652207
NIP: 7361723367
Regon: 366088400
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: ul. Krupówki 8
34-500 Zakopane
Małopolskie
Data rejestracji KRS 14 grudnia 2016
Ostatnia zmiana w KRS 15 grudnia 2016
Reprezentacja ZARZĄD
Sposób reprezentacji Do składania miemajątkowycvh oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia
upoważniony jest prezes lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie,
natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw
w imieniu stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu
działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.
Sąd ——
Sygnatura KR.XII NS-REJ.KRS/27757/16/649/REGON

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem i przyjaciół szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
 2. Utrzymanie łączności absolwentów ze szkołą i jej władzami dla współpracy nad stałym jej rozwojem i pielęgnowaniem całokształtu tradycji związanych ze szkołą.
 3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich działalności oraz osiągnięciach zawodowych, naukowych..
 4. Niesienie pomocy szkole przy promocji placówki.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży.
 7. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych /uczniów, nauczycieli/
 8. Pomoc szkole w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych
 9. Pomoc uczniom wymagającym wsparcia.
 10. Szerzenie wiedzy o historii Szkoły i jej wybitnych absolwentach.
 11. Współudział w przygotowaniu uroczystości związanych z jubileuszami istnienia Szkoły.
 12. Nawiązanie współpracy ze szkołami tego typu w kraju i za granicą.
 13. Wspieranie uczniów szkoły poprzez programy unijne, stypendialne.
 14. Wspieranie tradycji budownictwa ludowego na Podhalu poprzez wpisanie do rejestru zawodów zawodu Technika Budownictwa Regionalnego.
 15. Promowanie budownictwa ludowego na Podhalu
 16. Kultywowanie pamięci o Władysławie Matlakowskim patronie szkoły
 17. Dbanie o pamięć o byłych dyrektorach i nauczycielach szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z władzami szkoły, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach.
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjno-promocyjnej.
 6. Tworzenie funduszy dla potrzeb działalności stowarzyszenia i wspierania bieżącej działalności i rozwoju szkoły.
 7. Gromadzenie, wyszukiwanie funduszy na rzecz niesienia pomocy społecznej uczniom i członkom stowarzyszenie.
 8. Nawiązanie współpracy z organizacjami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów
 10. Dokumentowanie dorobku Szkół w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji prasowych, nagrań audio i video,
 11. Fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów osiągających wybitne efekty w nauce, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, sporcie oraz rozsławiających Szkołę w kraju i w świecie,
 12. Wspieranie akcji charytatywnych organizowanych przez uczniów, Samorząd Szkolny.
 13. Zdobywanie funduszy na likwidowanie barier urbanistycznych w budynku szkolnym dla uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.
 14. Fundowanie nagród dla uczniów uzyskujących znaczące sukcesy edukacyjne albo sportowe rozsławiające imię szkoły.
 15. Znajdowanie funduszy na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży.
 16. Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem inżynierów i TechnikówBudownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 17. Zapewnianie uczniom dostępu do branżowej prasy technicznej
 18. Współpraca ze Starostwem Tatrzańskim  i Urzędem Marszałkowski

                                                                                                                                        Tomasz Gabrielski – Prezes zarządu