KONKURSY

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020 ……………………….

Regulamin Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

          I. Wstęp

 • Organizatorem Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (zwanego dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego z siedzibą przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.
 • W celu przeprowadzenia Konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową.
 • Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników.
 • Komisja Konkursowa opracowuje zadania, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w Konkursie.                                                                                                                                                                                                                                                                 II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o budownictwie ludowym na Podhalu.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów na podstawie różnych źródeł informacji.
 • Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej.
 • Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

          III. Przebieg Konkursu

 • Szkoły podstawowe z terenu powiatu tatrzańskiego i powiatu nowotarskiego we własnym zakresie wyłaniają maksymalnie dwóch uczniów z klasy ósmej szkoły podstawowej do etapu międzyszkolnego.
 • Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie uczestników do 15 marca 2020 r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie po numerem 18 20 144 10 lub pocztą elektroniczną na adres: zsbzakopane@o2.pl
 • Uczeń przystępując do Konkursu musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział                  w Konkursie oraz następującej treści podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Wiedzy                          o Budownictwie Ludowym na Podhalu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie                        z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). ”

dokumenty te są przechowywane przez szkołę,  do której uczęszcza uczeń.

 • Etap międzyszkolny Konkursu odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego przy ul. Krupówki 8 w Zakopanem.

Uczniowie rozwiązują test, który składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Przewidywany czas na rozwiązanie testu wynosi  45 min.

 • Podsumowanie, przedstawienie laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2020 r. po zakończeniu etapu międzyszkolnego ok. godz.12:00. Laureaci etapu międzyszkolnego od 1.  do 3. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy.

W przypadku, gdy liczba punktów kilku uczestników jest taka sama, o zajęciu lokaty decyduje dogrywka, w trakcie której uczniowie odpowiadają na pytania ustne, zadawane przez członków Komisji Konkursowej.

Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca laureatów Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

          IV. Tematyka Konkursu

 • Ogólna charakterystyka budownictwa ludowego na Podhalu. (Materiały znajdują się na stronie budowlankazakopane.pl w zakładce Szkoła/Konkursy).
 • Cechy stylu zakopiańskiego w architekturze.
 • Zabytki w stylu zakopiańskim na terenie Zakopanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                V. Ustalenia końcowe
 • Opiekę nad uczniami podczas etapu międzyszkolnego sprawują nauczyciele ze szkół biorących udział w Konkursie.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu.

TERMINOLOGIA CIESIELSKA (kliknij)

logo_zsb_2016………………….. STYCZEŃ 2020 ……………………….